Byggregler

Byggregler

I bygglovet står att varje lott inom koloniområdet får uppföra eller behålla en byggnad om 15 kvadratmeter byggnads- och bruttoarea. 


Viktigt: Gällande bygglov har gått ut. Önskar ni bygga ut/bygga nytt eller ändra utseende markant behöver ni söka nytt bygglov. Detta gäller även er som inte har 15 kvm.


För att hitta information om byggnadsarea kan man söka på Österåkers Kommuns hemsida. I sökfältet skriver man ordlista och trycker på förstoringsglaset. Sedan klickar man på B och söker sig fram till byggnadsarea. Kommunen tillhandahåller en pdf-fil där byggnadsarea beskivs.


Byggnadsarea är den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragade byggnadsdelar som i hög grad påverkar användbarheten av underliggande mark.


Med utkragad byggnadsdel menas taksprång (som är större än 50 cm), skärmtak och så vidare.   


Om taksprång på någon sida av huset överstiger 50 cm ingår alltså hela taket i byggnadsarean och man mäter då takets projektion på marken istället för huskroppens projektion.


Nedanstående bild är tagen från kommunens hemsidan och visar hur man mäter Byggnadsarea.


Vid kontrollmätning av Byggnadsarean börja man alltså med att mäta om taket sticker ut mer än 50 cm utanför väggar eller stolper som bär upp skärmtak. Man mäter vågrätt från vägg till takfot och på andra ledden från vägg till takets slut.


Sticker taket ut mer än 50 cm utanför stugens väggar, mäter man stugan genom att mäta från takfot till takfot på ena sidan och utefter hela takets längd på andra ledden. Förrådet mäter man separat, om det inte ligger under samma tak som själva stugan. Totala byggarean är då antalet kvadratmeter som man mätt upp för taket +antalet kvadratmeter som man mätt upp för förrådet.


Om taket sticker ut mindre än 50 cm utanför väggarna runt om stugan mäter man längd och bredd utefter stugans väggar, och vid skärmtak ända fram till stolpe som håller upp taket. Förrådet mäter man separat. Totala byggarean är då antalet kvadratmeter som man mätt upp utefter stugans väggar+ antalet kvadratmeter som man mätt upp för förrådet.

Bruttoarea utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar av våningsplan.


Mätvärda delar av våningsplan är sådana som har en höjd av minst 1,9 m från golv till innertak


Formuleringen i bygglovet: "en byggnad om 15 kvadratmeter byggnads- och bruttoarea"  förtydligar att man inte får bygga på sin stuga på höjden. Detta speglas i Trivselreglerna där det står att stugans höjd får var högst 3,5 m från mark till taknock.

Bygglovet säger en byggnad per lott . Detta medför att vi inte får ha ett permanent växthus på en lott där det finns en kolonistuga. Växthus som monteras bort efter säsongen är tillåtet.


Även en mindre lekstuga räknas som byggnad och är därmed inte tillåten på lott där det finns stuga.


Tidigare styrelser har flera gånger bett om undantag från dessa regler, men kommunens beslut ligger fast och vi måste därför hjälpas åt så att alla lotter följer reglerna.