Byggregler

Byggregler

Enligt avtalet gentemot kommunen får varje lott ha max en byggnad med max 15 kvadratmeter byggnads- och bruttoarea. Då vi inte har ett gällande bygglov för området kan inget byggas till utan nytt bygglov – gäller även om man har en stuga som är mindre än avtalets gräns. Bygglov söks och bekostas av medlemmen.


Altaner/trädäck, staket och andra konstruktioner

Då det är ett koloniområde är det viktigt att allt som byggs smälter in i området. Syftet med lotterna är trädgård och odling. Tanken är även att ”icke-kolonister” ska kunna gå runt och njuta av vårt fina område.


Man får bygga altan/trädäck, staket, och annat men det ska alltid föregås av ett godkännande från styrelsen. Total yta på altan/trädäck får aldrig överskrida 25 kvm. Trädäcket/däcken får ej placeras som en sammanhängande platta men runt stuga eller fördelat på olika ställen är ok.


För alla byggprojekt ska godkännande inhämtas från styrelsen innan byggstart. Förslag med ritning skickas till styrelsen på e-mailadress smedby1969@hotmail.com. Förslaget kommer att behandlas av styrelsen senast på nästkommande styrelsemöte.